3 قدم بردار، به درسی که میخوای مسلط شو!

در چه درس یا موضوعی نیاز به یادگیری بیشتر داری؟

می‌دونم
نمی‌دونم

1 درس یا موضوع مورد نظرت رو جستجو یا انتخاب کن.

2 ویدئوها و جزوه‌های مرتبط رو ببین و مطالعه کن و در آزمون‌هاش شرکت کن.

3 براساس کارنامه و تحلیل آزمونت به مرحله 2 برو یا برو سراغ موضوع بعدی.

1 در آزمون خودارزیابی درس موردنظرت شرکت کن و کارنامه و تحلیل آزمونت رو بررسی کن.

2 ویدئوها و جزوه‌های مرتبط با موضوعاتی که نیاز به یادگیری دارن رو ببین و مطالعه کن و در آزمون‌هاش شرکت کن.

3 براساس کارنامه و تحلیل آزمونت به مرحله 2 برو یا برو سراغ موضوع بعدی.