جزوه‌های تألیفی
  • درسنامه کلیدی
  • ارائه خلاصۀ مهم نکته‌ها و مطالب علمی گفته شده
  • تمرین‌های تشریحی تألیفی مرتبط با موضوع تدریس شده
  • جمع‌بندی به صورت نموداری و جدولی