امیر آقاجانی

مهندس پلیمر، 27 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم ریاضی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشتهٔ تحصیلی: مهندسی پلیمر و علوم رنگ و جوهر 

نام مرجع صدور / دانشگاه: صنعتی امیر کبیر 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) مجتمع رهیار منطقهٔ 5 / دبیر گسسته و آمار 

2) مدارس سلام منطقهٔ 6 و 5 / دبیر 

3) مدارس علامهٔ طباطبایی منطقهٔ 5 / دبیر 

4) مدرسه رشد دختران منطقهٔ 16 / دبیر و مشاور 

5) مدرسهٔ ریحانه الرسول منطقهٔ 6 / دبیر 

6) دبیرستان امام خمینی / دبیر 

7) آموزشگاه های اهواز، بوشهر و کنگان و قزوین / دبیر 

8) انرژی اتمی تهران و قزوین / دبیر 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) انتشارات کوشیار /  حسابان و جبر و احتمال و گسسته 

2) مجموعهٔ نرم افزار آزمون یار/ درس گسسته