امیر مرادی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، 10 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی

  • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  • مهندسی مواد و متالورژی

 

سوابق شغلی

  • 10 سال سابقه تدریس در مدارس سلام، ایران زمین، علامه پاسداران، هاتف، حنیف
  • مؤلف و مدرس کتاب‌‌سی‌دی آزمو‌ن‌یار