امیر مرادی

دکتری زبان و ادبیات فارسی، 10 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: دکتری

رشتهٔ تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تربیت مدرس   

 

سوابق تدریس 

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1)  مدرسه علامه طباطبایی / دبیر فارسی و نگارش

2)  مدرسه سلام ایران‌زمین/ دبیر فارسی و نگارش

3)  مدرسه هاتف/ دبیر فارسی و نگارش          

 

سوابق تالیفی / ثبت ویدیوهای آموزشی :

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1)  مجموعۀ رباعی خواب‌نما (نشر شهرستان ادب)

2)  مجموعۀ رباعی سزاوار (نشر شهرستان ادب)            

3)  مجموعۀ کتاب‌سی‌دی آزمونیار