علیرضا ماشاللهی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، 20 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشتهٔ تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی 

نام مرجع صدور / دانشگاه: تربیت مدرس 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه /  سمت:

1) دبیرستان رشد / دبیر زبان 

2) دبیرستان رهیار / دبیر زبان 

3) دبیرستان علامه طباطبایی / دبیر زبان 

4) دبیرستان علامه امینی / دبیر زبان