محسن ابوالحسنی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، 16 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم انسانی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی  ارشد 

رشتهٔ تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی 

نام مرجع صدور / دانشگاه: قم 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) دبیرستان علامه طباطبایی / معلم زبان 

2) دبیرستان علامه حلی / معلم زبان 

3) دبیرستان سلام / معلم زبان 

4) دبیرستان علامه امینی / معلم زبان 

5) دبیرستان خاتم / معلم زبان