مرتضی شعبانی

کارشناس شیمی، 35 سال سابقه تدریس

گروه آموزشی علوم تجربی

سوابق تحصیلی و شغلی

تحصیلات

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

رشتهٔ تحصیلی: شیمی 

نام مرجع صدور / دانشگاه: شهید بهشتی 

 

سوابق تدریس

نام مدرسه / دانشگاه / آموزشگاه / سمت:

1) دبیرستان نمونه دولتی رشد 16

2) دبیرستان نمونه دولتی شهید همت 

3) دبیرستان نمونه دولتی الزهرا 

4) دبیرستان امام خمینی 

5) دبیرستان امام جعفر صادق 

 

سوابق تالیفی:

نام انتشارات / موسسه / عنوان کتاب / ویدیو :

1) آزمون یار / شیمی 3

2) انتشارات یکان / کتاب تست